fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Polityka jakości

NAUKA – PRACA – RODZINA – OJCZYZNA

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, będąca niepubliczną uczelnią wyższą o profilu praktycznym, służy gospodarce narodowej i społeczeństwu poprzez kształcenie studentów i rozwój kadr.

Dążymy do tego, aby absolwenci naszej uczelni byli ludźmi kompetentnymi i kreatywnymi zawodowo oraz otwartymi na dialog i wrażliwymi na potrzeby drugiego człowieka. W swojej działalności Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu kieruje się zasadami wolności nauczania i poszanowaniem praw chroniących własność intelektualną oraz najlepszymi tradycjami akademickimi.

Realizacja celów zapewniających jakość świadczonych usług edukacyjnych przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” jest możliwa dzięki:

  • sprawnemu zarządzaniu oraz przestrzeganiu ustalonych procedur, przepisów prawa
    i regulacji wewnętrznych w ramach systemu zapewnienia i doskonalenia jakości uczenia;
  • stałemu doskonaleniu jakości programów i procesu kształcenia;
  • wysoko kwalifikowanej kadrze dydaktycznej, zaangażowanej i otwartej na nowe wyzwania; będącej praktykami zaangażowanymi w rozwój swoich kompetencji;
  • stosowaniu skutecznych i nowoczesnych metod oraz środków dydaktycznych;
  • zapewnieniu i utrzymywaniu odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej, laboratoryjnej i kadrowej dla realizacji prowadzonych kierunków studiów, studiów podyplomowych;
 

Działając na podstawie ustalonych i kontrolowanych procedur jakości, wspieramy naszych studentów w osiąganiu opisanych dla poszczególnych kierunków studiów efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nieustannie doskonalimy jakość naszej pracy dążąc do spełniania nie tylko aktualnych oczekiwań i aspiracji studentów, ale także wychodząc naprzeciw ich przyszłym potrzebom zawodowym. Tworzymy naszym studentom warunki do uczenia się w przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i wsparcia. Umożliwiamy im realizowanie się w różnych formach aktywności poznawczej i społecznej.

Władze Uczelni deklarują, że dokładają wszelkich starań i zapewniają środki, aby realizować politykę jakości w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

MISJA

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” kieruje się ideą uczelni otwartej, sprzyjającej rozwojowi zawodowemu i społecznemu studentów i budowaniu relacji z otoczeniem. Misją uczelni jest wyposażanie absolwentów w kluczowe kompetencje umożliwiające osiąganie sukcesów w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy oraz dążenie do bycia wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Studentom stwarzamy szansę rozwoju i sukcesu zawodowego. Pracodawcom przygotowujemy rzetelnie wykształconych i społecznie odpowiedzialnych pracowników.

Nasza misja edukacyjna oparta jest na wartościach takich jak:

• wartości humanistyczne – umiejętności komunikowania się, pracy zespołowej, kierowania, motywowania i kreowania stosunków społecznych w najlepszym tego słowa znaczeniu;
• wartości techniczne – wykorzystania mistrzowskich metod i środków do ich zastosowania w działalności organizacji i instytucji;
• wartości kreatywne – nieodzownych cech każdego pracownika w nowoczesnym świecie pracy.

MISJA

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” kieruje się ideą uczelni otwartej, sprzyjającej rozwojowi zawodowemu i społecznemu studentów i budowaniu relacji z otoczeniem. Misją uczelni jest wyposażanie absolwentów w kluczowe kompetencje umożliwiające osiąganie sukcesów w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy oraz dążenie do bycia wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Studentom stwarzamy szansę rozwoju i sukcesu zawodowego. Pracodawcom przygotowujemy rzetelnie wykształconych i społecznie odpowiedzialnych pracowników.

Nasza misja edukacyjna oparta jest na wartościach takich jak:

• wartości humanistyczne – umiejętności komunikowania się, pracy zespołowej, kierowania, motywowania i kreowania stosunków społecznych w najlepszym tego słowa znaczeniu;
• wartości techniczne – wykorzystania mistrzowskich metod i środków do ich zastosowania w działalności organizacji i instytucji;
• wartości kreatywne – nieodzownych cech każdego pracownika w nowoczesnym świecie pracy.

WIZJA I STRATEGIA ROZWOJU

W LATACH 2022-2026

Założyciel, władze uczelni oraz wszyscy pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania „EDUKACJA” we Wrocławiu zmierzają do przeobrażenia Uczelni w silną jednostkę uczelnianą, współpracującą ściśle z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą w swoim działaniu wysokie standardy etyczne, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na kontakty z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

Główne kierunki rozwoju:

1. Rozwój i budowanie pozycji uczelni o profilu praktycznym
2. Permanentne podnoszenie jakości kształcenia.
3. Rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym i tworzenie kierunków studiów oraz specjalności odpowiadających potrzebom rynków pracy
4. Optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Uczelnią

Rozwój i budowanie pozycji uczelni o profilu praktycznym

1. Ciągłe tworzenie mechanizmów umożliwiających współpracę pomiędzy Uczelnią a otoczeniem gospodarczym i społecznym, ukierunkowaną na wdrażanie i wykorzystywanie efektów badań naukowych oraz zwiększenie aktywności praktycznej i eksperckiej nauczycieli akademickich.
2. Rozwijanie wszystkich prowadzonych kierunków studiów poprzez proponowanie nowych specjalności oczekiwanych przez lokalne i europejskie rynki pracy.
3. Pozyskanie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych charakteryzujących się wysokim dorobkiem praktycznym i dydaktycznym.
4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z uczelniami w kraju i za granicą w celu udziału w krajowych i europejskich programach i projektach (program Erasmus i inne).
5. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w dydaktyce i nauce.

Permanentne podnoszenie jakości kształcenia.

1. Utrzymanie i rozwój mobilności studentów w ramach międzynarodowych programów wymiany i umów dwustronnych (program Erasmus i inne).
2. Modernizacja planów i programów studiów na podstawie stale diagnozowanych i aktualizowanych opisów efektów uczenia się i kwalifikacji absolwentów.
3. Zapewnianie indywidualnych warunków rozwoju studentom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osobom szczególnie uzdolnionym.
4. Tworzenie i rozwój niestandardowych form edukacji uwzgledniających zdiagnozowane potrzeby i dostrzegane tendencje w otoczeniu społeczno-gospodarczym (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, e-learning, kształcenie osób z niepełnosprawnością i inne).
5. Tworzenie „kultury jakości” kształcenia i wychowania poprzez działania doskonalące, wynikające ze stałego diagnozowania, analizowania i oceniania efektów kształcenia (hospitacje, badanie opinii studentów i absolwentów, współpraca z pracodawcami itp.)., wyrażającej się w działaniu wszystkich jej podmiotów.
6. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w działaniach edukacyjnych i naukowych opartych na uniwersalnych wartościach uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju.

Rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym i tworzenie kierunków studiów oraz specjalności odpowiadających potrzebom rynków pracy.

1. Stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy naukowej i dydaktycznej z wybranymi Uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
2. Rozwój różnych form współpracy Uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym, samorządem terytorialnym, biznesem, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, a także mediami i organami opiniotwórczymi na Dolnym Śląsku.
3. Zwiększenie udziału Uczelni w różnego rodzaju przedsięwzięciach służących zrównoważonemu rozwojowi regionu i poprawie jakości życia mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska poprzez ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
4. Rozwijanie związków Uczelni z absolwentami.

Optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Uczelnią.

1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników dydaktycznych poprzez różne formy szkoleń, kursów ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji dydaktycznych i cyfrowych.
2. Doskonalenie funkcjonowania struktur administracji i jednostek obsługujących procesy dydaktyczne poprzez cykliczne szkolenia.
3. Ciągłe usprawnianie pracy dziekanatów i jednostek administracyjnych, w tym poprzez ich informatyzację (E-dziekanat, system E-sylabus itp.)
4. Ciągłe unowocześnianie sieci informatycznej oraz zwiększanie jej bezpieczeństwa pod kątem potrzeb związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem struktur administracyjno-zarządzających.
5. Rozbudowa i modernizacja bazy materialnej niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i zarządzania Uczelnią.
6. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk w zarządzaniu Uczelnią opartych na uniwersalnych wartościach.

Zapisz się na studia
do 30 czerwca
i zgarnij
do 1078 zł zniżki!

Sprawdź warunki promocji:

Skip to content