fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Rekrutacja cudzoziemców

ZASADY NA JAKICH CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA W WSZ „Edukacja”

1.  Studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce;
 • posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;
 • korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkajacymi na terytorium Polski;
 • otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;
 • otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) udzielone na terytorium Polski;
 • udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
 • posiadają ważną Kartę Polaka, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

2.      Studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

 • są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich,
 • posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

Cudzoziemcy aplikujący bezpośrednio do WSZ „Edukacja” przyjmowani są na studia na warunkach odpłatności. Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne według tabeli opłat

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • uzyskają potwierdzenie WSZ „Edukacja” że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Większość świadectw maturalnych nie wymaga podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa. Jeżeli świadectwo zostało wydane w jednym z krajów wymienionych poniżej, nie trzeba uzyskiwać dodatkowej decyzji o jego uznaniu. (WAŻNE – świadectwo musi dawać  prawo podjęcia studiów w kraju jego wydania!)

Z mocy prawa uznawane są następujące świadectwa:

 1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).
 2. Dyplomy International Baccalaureate (IB) oraz świadectwa European Baccalaureate (EB).
 3. Objęte umowami międzynarodowymi zawartymi przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jeżeli świadectwo nie należy do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, musi zostać uznane za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego kuratora oświaty.

Rekrutacja cudzoziemców do WSZ „Edukacja”

I Pierwszy krok to rekrutacja on-line  (https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/)

II Drugi krok to przygotowanie kompletu dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia  (formularz przesłany na adres e-mail po rekrutacji on-line)
 2. kwestionariusz osobowy  (formularz przesłany na adres e-mail po rekrutacji on-line)
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z załącznikiem, oryginal dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. w oryginale: świadectwo opatrzone apostille lub zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 5. tłumaczenie wszystkich dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego
 6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce
 7. kserokopia paszportu kandydata
 8. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. potwierdzenie znajomości języka
 10. kopię paszportu rodzica wyrażającego zgodę na podpisanie umowy z Uczelnią w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się z Działem Rekrutacji. Udzielimy Państwu wyczerpujących informacji na temat zasad ubiegania się o przyjęcie na studia oraz całego procesu rekrutacji.

Zapisz się na studia do 31 maja i zgarnij
do 1078 zł zniżki!

Sprawdź warunki promocji:

Skip to content