fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Stypendia

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim systemem stypendialnym. Jego celem jest wyrównanie szans studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nagrodzenie tych, którzy osiągają sukcesy w nauce i sporcie.

Stypendia otrzymują studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku.

Wsparcie finansowe dla studentów – informator MEiN:

Studenci otrzymują:

Stypendia

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim systemem stypendialnym. Jego celem jest wyrównanie szans studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nagrodzenie tych, którzy osiągają sukcesy w nauce i sporcie.

Stypendia otrzymują studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku.

Wsparcie finansowe dla studentów – informator MEiN:

Studenci otrzymują:

Jest to nagroda dla studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Im wyższe osiągnięcia tym wyższa kwota stypendium.

Przyznawane jest studentom niepełnosprawnym, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Przyznawane jest studentom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci składający wniosek o taką pomoc, muszą przedłożyć dokument poświadczający wysokość miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie. Nie może być on wyższy, niż kwota określona w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Im niższy jest dochód studenta, tym wyższa kwota stypendium.

To jednorazowa pomoc materialna udzielana studentom, którzy z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to nie przysługuje studentom, jeśli ich trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Regulamin pomocy materialnej

Pobierz regulamin obowiązujący na rok akademicki 2023/24!

Stypendia w semestrze zimowym 2023/24

Informacje o terminach

Drodzy Studenci,
Informujemy, że wnioski stypendialne na rok akademicki 2023/24 będą zbierane wyłącznie osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (na adres Uczelni we Wrocławiu, z dopiskiem „Dział Stypendialny Budynek A pokój 116″), w terminie 1-30.09.2023r. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się według wcześniej przyjętych założeń. Stypendia będą kolejno nadawane w e-dziekanacie. Po podpisaniu przez Państwa decyzji będziemy realizować wypłaty według harmonogramu.

Stypendia - warunki

Stypendia socjalne – maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288zł

Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje się w regulaminie i zakładce stypendia.

Wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki, lub do czasu ważności orzeczenia (jeżeli jego ważność kończy się w ciągu trwania aktualnego roku akademickiego).

Wniosek o Stypendium Rektora może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów (jedno z poniższych):
1. średnią ocen min. 4.5
2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego
3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Stypendium Rektora przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku.

Kryterium otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2023/24

Zarządzenie w sprawie kryteriów otrzymania stypendium Rektora, zawierające m.in. liczbę studentów z danego kierunku studiów, którzy mogą uzyskać stypendium oraz progi średnich ocen zostanie ogłoszone po zebraniu wszystkich wniosków stypendialnych (listopad). Zachęcamy do zapoznania się jego pełną treścią.

Zarządzenie Rektora WSZ „Edukacja” w sprawie otrzymania stypendium Rektora

Dokument w sprawie Stypendium Rektora dla osób rozpoczynających studia w semestrze letnim

Spis dokumentów do poszczególnych rodzajów stypendiów:

 • wniosek o stypendium socjalne – zał. nr 2
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby z gospodarstwa domowego za rok 2022
 • zaświadczenie z zusu o składkach za rok 2022 odprowadzonych za każdą osobę uzyskującą dochody w gospodarstwie domowym
 • oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 5 (dla studenta)
 • oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 6 (dla rodziny)
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1
 • wniosek o stypendium Rektora z przeliczoną średnią za ostatnie 2 semestry (lub w przypadku studentów II stopnia kończących inne uczelnie, zaświadczenie z uczelni o średniej uzyskanej na ostatnich 2 semestrach na studiach I stopnia – zał. nr 7
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1
 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – zał. nr 9
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1
 • wniosek o przyznanie zapomogi – zał. nr 8
 • dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową studenta.
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1

Stypendia wypłacane będą w 8 ratach (od października do stycznia w semestrze zimowym oraz od marca do czerwca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku. WAŻNE: Stypendia za październik, listopad i grudzień będą wypłacane w grudniu. Stypendia przyznawane w marcu (osobom rozpoczynającym studia od semestru letniego) będą wypłacane za marzec i kwiecień w kwietniu. Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. W razie pytań prosimy o kontakt na adres email: stypendia@edukacja.wroc.pl

Kontakt z działem stypendialnym

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62,

Budynek A, pok. 116, I piętro

Anna Gołębiowska

tel.: 71 377-21-17

fax: 71 377 21-07,

e-mail:
stypendia@edukacja.wroc.pl

Dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Kontakt z działem stypendialnym

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62,

Budynek A, pok. 116, I piętro
Anna Gołębiowska

tel.: 71 377-21-17
fax: 71 377 21-07,
e-mail:
stypendia@edukacja.wroc.pl

Dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Zapisz się na studia
do 30 czerwca
i zgarnij
do 1078 zł zniżki!

Sprawdź warunki promocji:

Skip to content