Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

 
Wpisowe 0 zł
KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING – akredytowany program ACSTH 6 900 zł 2 x 3600 zł 10 x 720 zł
COACHING I ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNIKÓW 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430zł
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 3 300 zł 2 x 1800 zł 10 x 375 zł
EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
GEOGRAFIA I BIOLOGIA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
HISTORIA I WOS 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
KADRY I PŁACE 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430 zł
LOGOPEDIA 6 200 zł 2 x 3100 zł lub
4 x 1600 zł
20 rat x 330 zł
OLIGOFRENOPEGAGOGIKA 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
NEGOCJAJCE I MEDIACJE 3 000 zł 2 x 1600 zł 10 x 340 zł
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ARTETERAPIĄ 3 300 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
PLASTYKA, MUZYKA, TECHNIKA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 2 SEM x 3 800 zł lub
3 SEM x 4 200 zł
2 x 2 000 zł lub
3 x 1 500 zł
10 x 420 zł lub
15 x 320 zł
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 3 300 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
PRZYRODA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PSYCHOBIOLOGIA ZDROWIA 6 100 zł 2 x 3100 zł 10 x 640 zł
RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ 3 600 ZŁ 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3 000 zł 2 x 1600 zł 10 x 340 zł

 W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

Rekrutacja

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procesu rekrutacji.

Do 31 sierpnia wpisowe 0 zł  (poza promocją: 200 zł)

Informacje dotyczące opłat

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać
na własne subkonto.

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (tel. 71 37 72 128 lub na adres e-mailowy:podyplomowe@edukacja.wroc.pl). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Pismo powinno zawierać:

1. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT
2. dane studenta oraz kierunek i typ studiów,
3. wysokość dofinansowania,
4. system wystawiania faktur (miesięcznie lub semestralnie).