Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

Tylko teraz – wpisowe 0 zł 
KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING – akredytowany program ACSTH 6 900 zł 2 raty x 3600 zł 10 rat x 720 zł
COACHING I ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNIKÓW 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430zł
DORADZTWO EDUKACYJNE I COACHING KARIERY 3 900 zł 2 x 2000 zł 10 x 420 zł
EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
GEOGRAFIA I BIOLOGIA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
HISTORIA I WOS 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 3 300 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
KADRY I PŁACE 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430 zł
LOGOPEDIA 6 200 zł 2 x 3100 zł lub
4 x 1600 zł
20 rat x 330 zł
OLIGOFRENOPEGAGOGIKA 3 200 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
NEGOCJAJCE I MEDIACJE 3 000 zł 2 x 1600 zł 10 x 340 zł
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 3 200 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
PLASTYKA, MUZYKA, TECHNIKA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 3 200 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
PRZYRODA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
RESOCJALIZACJA i SOCJOTERAPIA 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA i TERAPIA ZAJĘCIOWA 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3 000 zł 2 x 1600 zł 10 x 340 zł
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 3 000 zł 3 x 1100 zł 15 x 250 zł

 

Rekrutacja

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procesu rekrutacji.

Do 15 maja wpisowe 0 zł  (poza promocją: 200 zł)

Informacje dotyczące opłat

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać
na własne subkonto.

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (tel. 71 37 72 109 lub na adres e-mailowy:dziekanat@edukacja.wroc.pl). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Pismo powinno zawierać:

1. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT
2. dane studenta oraz kierunek i typ studiów,
3. wysokość dofinansowania,
4. system wystawiania faktur (miesięcznie lub semestralnie).