Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

Tylko teraz – wpisowe 0 zł 
KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING – akredytowany program ACSTH 6 900 zł 2 raty x 3600 zł 10 rat x 720 zł
COACHING I ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNIKÓW 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430zł
DORADZTWO EDUKACYJNE I COACHING KARIERY 3 900 zł 2 x 2000 zł 10 x 420 zł
EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
GEOGRAFIA I BIOLOGIA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
HISTORIA I WOS 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 3 300 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
KADRY I PŁACE 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430 zł
LOGOPEDIA 6 200 zł 2 x 3100 zł lub
4 x 1600 zł
20 rat x 330 zł
OLIGOFRENOPEGAGOGIKA 3 200 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 3 200 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
PLASTYKA, MUZYKA, TECHNIKA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PLASTYKA, MUZYKA, WIEDZA O KULTURZE 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE 3 200 zł 3 x 1200 zł 15 x 250 zł
PRZYRODA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
RESOCJALIZACJA i SOCJOTERAPIA 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA i TERAPIA ZAJĘCIOWA 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI COACHINGOWYCH 3 000 zł 2 x 1600 zł 10 x 340 zł
ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 3 000 zł 3 x 1100 zł 15 x 250 zł

 

Rekrutacja

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procesu rekrutacji.

Do 30 września wpisowe 0 zł  (poza promocją: 200 zł)

Informacje dotyczące opłat

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać
na własne subkonto.

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (pok. 104). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Pismo powinno zawierać:

1. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT
2. dane studenta oraz kierunek i typ studiów,
3. wysokość dofinansowania,
4. system wystawiania faktur (miesięcznie lub semestralnie).