Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Komunikowanie wizerunkowe

W ramach specjalności kształcenie obejmuje doskonalenie umiejętności budowania przekazów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz wizualnego komunikowania treści związanych z działalnością przedsiębiorstwa lub innej organizacji, zwłaszcza identyfikacji audiowizualnej organizacji na współczesnym rynku gospodarczym. Dlatego też duży nacisk zostaje położony na omówienie technik marketingowych, a także na wizualną stronę przekazów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Ważnym elementem kształcenia w ramach tej specjalności jest doskonalenie technik wizualnych, w tym grafiki komputerowej i wykorzystania jej dla sprawnej komunikacji z wybranymi segmentami odbiorców, głównie klientami

Public relations

Specjalizacja przygotowuje do pracy, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, w zakresie komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w organizacji. Absolwenci studiów magisterskich mogą podjąć pracę jako: specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy, pracownik działu marketingu i reklamy, pracownik agencji reklamowej i w innych pokrewnych zawodach. Absolwenci dysponują szeroką wiedzą z zakresu współpracy sektora publicznego i komercyjnego, a także metod działania organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych. Ponieważ działania specjalistów od public relation są w dużej mierze realizowane za pomocą i pośrednictwem środków masowego przekazu, absolwenci wyposażani są również w niezbędną wiedzę z zakresu warsztatu dziennikarskiego.

Oczekiwane cele kształcenia

Studia II stopnia – magisterskie – są kierunkiem umożliwiającym uzyskanie tytułu magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu teorii i praktyki. W ramach specjalizacji Komunikowanie wizerunkowe absolwenci kierunku są przygotowywani do pracy na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych, w przedsiębiorstwach, instytucjach i działach odpowiedzialnych za kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji, a także osób publicznych we wszystkich rodzajach mediów. W ramach specjalizacji Public relations absolwenci kierunku są przygotowywani do pracy na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych, w zakresie public relations, media relations, promocji, reklamy, publicity itp. we wszystkich rodzajach organizacji. W trakcie studiów szczególny nacisk zostaje położony na kształtowanie praktycznych umiejętności budowania pozytywnego wizerunku oraz zewnętrznych i wewnętrznych relacji z otoczeniem za pośrednictwem środków wizualnych, stąd w programie znajdują się przedmioty z zakresu teorii komunikowania wizualnego i designu, a także warsztaty informatyczne. Dzięki nim absolwent zyskuje wiedzę na temat narzędzi do realizacji konkretnych zadań.

Istotnym celem studiów jest ponadto rozwój kreatywnego myślenia i zdolności niebanalnego rozwiązywania problemów. Stąd w programie studiów znajdują się liczne warsztaty, których celem jest doskonalenie u ich uczestników umiejętności twórczego poszukiwania rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych problemów.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna otrzymują szeroką wiedzę i zestaw kompetencji potrzebnych do przyszłego zarządzania komunikacją w podmiotach ze sfery rynkowej, społecznej i publicznej. Zajęcia teoretyczne i warsztatowe przygotowują ich do projektowania systemów komunikacyjnych wewnątrz organizacji (zarówno w sferze interpersonalnej, jak i pomiędzy działami firmy), a także tworzenia strategii komunikacyjnych z podmiotami zewnętrznymi, w ramach szeroko rozumianego public relation. Absolwenci mogą w przyszłości zajmować stanowiska jako: specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy, pracownik działu marketingu i reklamy, pracownik agencji reklamowej i w innych pokrewnych zawodach Duży nacisk położony zostaje w procesie kształcenia na umiejętności wykorzystywania mediów, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych, do komunikacji z otoczeniem.

Dzięki takim umiejętnościom i wiedzy absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są przygotowani do pracy w:
- agencjach public relations i działach public relations oraz marketingu wszelkich firm i organizacji,
- firmach i działach odpowiedzialnych za kreowanie pozytywnego wizerunku firmy lub organizacji.
- firmach posiadających działy odpowiedzialne za nawiązywanie relacji z klientami,
- firmach doradczych świadczących usługi optymalizacji sieci komunikacyjnych wewnątrz firmy, jak i budowania skutecznych kanałów komunikacyjnych z klientami i partnerami biznesowymi,
- jednostkach odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń i treningów dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie relacji interpersonalnych oraz strategii komunikacyjnych z klientami,
- agencjach brandingowych,
- studiach graficznych,
- mediach tradycyjnych i internetowych.

Specjalności w ramach proponowanego kierunku studiów:

 • Komunikowanie wizerunkowe
 • Public relations

Stałe czesne

200 złza m-c przez rok

420 za m-c
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych

Jedna opłata

2400 złza rok

4889 za rok
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł

PROMOCJA „Dziennie – taniej”

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł

Obniżona wysokość czesnego, nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi na uczelni.

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2019/2020, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Przejdź do rekrutacji on-line

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji do 15.02.2020 r. zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)
 • dla słuchaczy II roku szkół policealnych oraz absolwentów szkół policealnych „Edukacja” i absolwentów studiów I stopnia WSZ „Edukacja” , poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)
 • dla studentów przechodzących z innych szkół wyższych, poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)

Promocja „Studiuj w grupie”

 • studenci, którzy zrekrutują się w grupie otrzymują rabat w czesnym przez cały okres studiów,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia,
 • rabat dla grupy 3 osobowej wynosi 3 % rocznie, dla grupy 5 osobowej 5 % rocznie,
 • warunkiem uzyskania rabatu jest jednoczesne zrekrutowanie się na studia, które będzie podstawą do oznaczenia grupy,
 • w grupie może być tylko jedna osoba, która jest absolwentem, lub studentem WSZ „Edukacja”,
 • osoba obecnie studiująca, która zrekrutuje dwie lub cztery osoby otrzyma zniżkę na pozostały czas studiów,
 • w przypadku rezygnacji studenta z grupy, wszystkie pozostałe osoby tracą rabat (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych)
 • promocja „Studiuj w grupie” nie łączy się z innymi promocjami ofertowanymi przez WSZ „Edukacja” z wyjątkiem zniżek dotyczących jednorazowej wpłaty za cały semestr, rok.

Promocja „Dla Przedsiębiorców”

 • przedsiębiorcy, którzy finansują studia pracownikom otrzymują rabat w czesnym prze cały okres studiów w wysokości 3%,
 • liczebność grupy uprawnionej do promocji to minimum 2 osoby,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia
 • promocja nie dotyczy studentów obecnie studiujących w WSZ „Edukacja”
 • przedsiębiorca, który aktualnie finansuje studia pracownika w WSZ „Edukacja” otrzymuje zniżkę dla każdego kolejnego studenta oraz dla obecnie studiującego na pozostały czas studiów,
 • dla przedsiębiorców będących stałymi odbiorcami usług edukacyjnych WZ „Edukacja” istnieje możliwość indywidualnego negocjowania rabatów.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2019/2020 którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

 

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

 

Warunki promocji

Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

Komunikowanie wizerunkowe

W ramach specjalności kształcenie obejmuje doskonalenie umiejętności budowania przekazów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz wizualnego komunikowania treści związanych z działalnością przedsiębiorstwa lub innej organizacji, zwłaszcza identyfikacji audiowizualnej organizacji na współczesnym rynku gospodarczym. Dlatego też duży nacisk zostaje położony na omówienie technik marketingowych, a także na wizualną stronę przekazów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Ważnym elementem kształcenia w ramach tej specjalności jest doskonalenie technik wizualnych, w tym grafiki komputerowej i wykorzystania jej dla sprawnej komunikacji z wybranymi segmentami odbiorców, głównie klientami

Public relations

Specjalizacja przygotowuje do pracy, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, w zakresie komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w organizacji. Absolwenci studiów magisterskich mogą podjąć pracę jako: specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy, pracownik działu marketingu i reklamy, pracownik agencji reklamowej i w innych pokrewnych zawodach. Absolwenci dysponują szeroką wiedzą z zakresu współpracy sektora publicznego i komercyjnego, a także metod działania organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych. Ponieważ działania specjalistów od public relation są w dużej mierze realizowane za pomocą i pośrednictwem środków masowego przekazu, absolwenci wyposażani są również w niezbędną wiedzę z zakresu warsztatu dziennikarskiego.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.