fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Egzamin dyplomowy 2023 - informacje

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich 

w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023, oraz terminy egzaminów dyplomowych:

 1. Złożenie prac dyplomowych – I termin do 25.06.2023 r.
 2. Egzaminy dyplomowe od 03.07.2023 r. do 14.07.2023 r.
 3. Złożenie prac dyplomowych – II termin do 17.09.2023 r.
 4. Egzaminy dyplomowe od 25.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

 

Wrocław, 01.03.2023 r.

Warunki dopuszczenia studentow do egzaminu dyplomowego studiów

I i II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023

Warunki:

 1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1Regulaminu Studiów).
 2. Student przesyła pracę dyplomową/magisterską promotorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy promotora.
 3. Po uzyskaniu przez pracę dyplomową/ magisterską akceptacji promotora pod względem merytorycznym, praca jest sprawdzana przez niego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z weryfikacji pracy dyplomowej/ magisterskiej w JSA promotor generuje z systemu raport ze sprawdzenia pracy i przesyła wraz z pracą do dziekanatu.
 5. Promotor wpisuje w Wirtualnym Dziale Nauczania ocenę z pracy studentowi z przedmiotu: Seminarium.
 6. Student sprawdza w wirtualnym dziekanacie ocenę z recenzji pracy i termin obrony.
 7. Student drukuje pracę dyplomową/ magisterską w jednym egzemplarzu w formacie A4 w układzie dwie strony na jednej stronie, wydruk dwustronny, oprawia przy użyciu metody termozgrzewalnej i przynosi na wyznaczony termin obrony pracę.
 8. Studenci, którzy mają zgodę Dziekana na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
 9. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni
 10. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
 11. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.

 

Wrocław, dnia 01.03.2023 r.

Ogłoszenia dot. odpisów dyplomu w języku obcym

1. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

2. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

3. Wnioski, o których mowa wyżej proszę złożyć w dziekanacie do dnia, w którym wyznaczono egzamin dyplomowy oraz okazać dowód wpłaty.

 

Wrocław, 01.03.2023 r.

Ogłoszenie dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

W związku z przygotowaniem Suplementu do dyplomu i możliwością umieszczenia informacji o szczególnych osiągnięciach studenta,

proszę o udokumentowanie*) w dziekanacie następujących informacji:

– odbyte praktyki zagraniczne,

– uczestnictwo w kołach naukowych oraz staże naukowe (uzyskane wyróżnienia i inne osiągnięcia),

– nagrody (Ministra, Rektora, inne)

– inne osiągnięcia.

Termin złożenia w/w dokumentów upływa z dniem złożenia pracy dyplomowej.

*)wymienione osiągnięcia należy potwierdzić składając

w dziekanacie kopie dokumentów (oryginał do wglądu)

 

Wrocław, 01.03.2023 r.

Zapisz się na studia
do 30 czerwca
i zgarnij
do 1078 zł zniżki!

Sprawdź warunki promocji:

Skip to content