wszedukacja

e-Dziekanat

BIP

WDN

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

BIP

WDN

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rozwiń swoje kwalifikacje pedagogiczne i zdobądź umiejętności potrzebne do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się dzięki studiom podyplomowym z pedagogiki korekcyjnej.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu „pedagog specjalny – w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu„. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do skutecznego podejmowania działań edukacyjnych i rewalidacyjnych wobec osób ze spektrum autyzmu, w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Absolwenci kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym, tacy jak nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie współorganizowania procesu terapeutycznego, mogą podjąć studia podyplomowe na tym kierunku.

Studia podyplomowe na tym kierunku kosztują 4800 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 350 zł dla osób nieposiadających specjalizacji z pedagogiki specjalnej. Dla osób już posiadających specjalizację z pedagogiki specjalnej, koszt wynosi 4320 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 320 zł.

Osoby nieposiadające specjalizacji z pedagogiki specjalnej będą musiały zrealizować dodatkowy blok uzupełniający 60 godzin oraz dodatkowe 60 godzin praktyk.

Oferta edukacyjna jest skierowana również do osób, które już posiadają doświadczenie w pracy pedagogicznej oraz dla tych, którzy już posiadają specjalizację z pedagogiki specjalnej.

Ukończenie tych studiów gwarantuje rozwój kariery dla osób zatrudnionych na stanowiskach takich jak nauczyciel w placówce specjalnej, pedagog specjalny w przedszkolu, szkole i placówce edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, nauczyciel współorganizujący kształcenie w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Cel studiów

Kierunek „Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu” przygotowuje do przeprowadzania wstępnej diagnozy, podejmowania interwencyjnych oddziaływań psychokorekcyjnych w codziennej pracy oraz rozwija wiedzę i umiejętności do prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Słuchacze poznają najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, zgłębią problematykę związaną z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wykształcą również umiejętności ułatwiające im dokonywanie właściwego doboru treści, form i środków do indywidualnej pracy.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, takimi jak zajęcia warsztatowe, ponieważ dużą wagę przykładamy do metodyki pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wśród prowadzących zajęcia są pedagodzy, psychologowie oraz terapeuci, którzy na co dzień pracują z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Profil kandydata

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu pozwoli na:

 • uzyskanie przygotowania do pracy z osobami posiadającymi diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu na różnych stopniach, w placówkach specjalnych, integracyjnych i masowych,

 • nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą/uczniami ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego.

Jako pedagog specjalny w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zrozumiesz świat dzieci i młodzieży z postawioną diagnozą. Będziesz posiadał odpowiednie przygotowanie do trudnej, ale satysfakcjonującej codziennej pracy. Ponadto absolwent kierunku zdobędzie wiedzę prawną z zakresu indywidualnego współorganizowania procesu kształcenia oraz umiejętności konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 395

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów: stacjonarne

Koszt studiów

*4800
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 4320 zł

Koszt semestru

3 x *1600
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 1440 zł

Koszt miesięczny

15 x *350
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 320 zł

Ramowy program studiów

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu (30 godz.)
 • Osoba ze spektrum autyzmu w systemach edukacji i wsparcia społecznego (24 godz.)
 • Kompetencje nauczyciela ucznia ze spektrum autyzmu (24 godz.)
 • Rozwój osoby ze spektrum autyzmu (30 godz.)
 • Psychologiczne podstawy terapii osób ze spektrum autyzmu   (30 godz.)
 • Wczesne wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu (24 godz.)
 • Podstawy edukacji integracyjnej i włączającej (24 godz.)
 • Prawne aspekty pomocy osobom ze spektrum autyzmu (15 godz.)
 • Dydaktyka specjalna. Metodyka kształcenia i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu w kształceniu przedszkolnym (15 godz.)
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu (24 godz.)
 • Współpraca ze środowiskiem i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy (18 godz.)
 • Dydaktyka specjalna. Metodyka kształcenia i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu w edukacji wczesnoszkolnej (18 godz.)
 • Dydaktyka specjalna. Metodyka kształcenia i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu na II etapie edukacyjnym (18 godz.)
 • Dydaktyka specjalna. Metodyka kształcenia i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu na III etapie edukacyjnym (18 godz.)
 • Dydaktyka specjalna. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz programów rewalidacyjnych (36 godz.)
 • Praca z rodziną osób ze spektrum autyzmu  (21 godz.)
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu (15 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (11 godz.)
 •  

Poznaj naszych wykładowców

Wieloletni pedagog szkolny, terapeuta i reedukator, obecnie dyrektor szkoły.

Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Nauczyciel praktyk, na co dzień pracujący jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego, terapeuta SI.

Pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Nauczyciel praktyk, na co dzień pracujący jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Pedagog specjalny, na co dzień pedagog szkolny oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego.

Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk społecznych, adiunkt, pedagog specjalny. Obszar zainteresowań badawczych: diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie  w obszarze kontaktu szeroko pojętego. Jest terapeutą w Fundacji Sensoria. Szczególną uwagę poświęca dzieciom z zespołem Downa. W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchowa Pedagogia Miłości A. Brühlemeira oraz Niedyrektywna Terapia Zabawowa  H. Olechnowicz). Współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Zespołem Downa RAZEM. Uczestniczyła we wdrożeniu Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z ZD do grup przedszkolnych, potem szkolnych (innowacja  w edukacji na skalę kraju). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Za naczelną zasadę w spotkaniu z drugim człowiekiem uważa budowanie w nim nadziei, niezależnie od tego, z kim się spotykamy.

 Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

 Lekarz specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym, na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz na Oddziałach Pediatrycznych o różnych profilach. W swojej codziennej pracy diagnozuje i leczy dzieci w każdym wieku z różnymi chorobami neurologicznymi, niemowlęta z zaburzeniami rozwoju, a także konsultuje starsze dzieci ze schorzeniami psychiatrycznymi na Oddziałach Psychiatrycznych. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z zakresu elektroencefalografii, która uprawnia do opisywania badań EEG, wykonuje również badania EMG (elektromiografia) w diagnozowaniu schorzeń nerwowo-mięśniowych. Wydaje także opinie jako biegły sądowy.

Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Skip to content