fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Wiedza z zakresu pracy socjalnej to nie tylko obszerne narzędzia i techniki, ale także głębsze zrozumienie psychologicznych i emocjonalnych aspektów jednostek.

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna jest to działalność zawodowa. Ma ona na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dyskryminowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma za zadanie wzmacniać lub odzyskiwać zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Ma także stwarzać odpowiednie warunki sprzyjających rozwijaniu lub wzmocnieniu aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych.

Studenci dowiedzą się, czym jest metodyka pracy socjalnej, poznają modele techniki oraz narzędzia stosowane w pracy socjalnej, nauczą się procesu diagnozowania problemów społecznych. Również poznają strukturę i organizację pomocy społecznej.

Zajęcia będą dotyczyć takich zagadnień, jak: aksjologia pracy socjalnej i etyka zawodu, superwizja w pracy socjalnej, metodyczne działanie bezpośrednie i pośrednie w pracy socjalnej, metodyka pracy socjalnej, projekt socjalny, praktyki.

Studia są zgodne z Rozporządzeniem MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Profil kandydata

Studia podyplomowe Metodyka pracy socjalnej adresowane są zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego osobom, które ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Program studiów realizowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021r.

Co uzyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Kwalifikacje pracownika socjalnego

Absolwenci kierunku „Metodyka pracy socjalnej” otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje „pracownika socjalnego” (kod zawodu: 341205 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Jaki jest praktycznych charakter studiów?

Zajęcia przedmiotowe prowadzone są metodami aktywizującymi. Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności przydatne w pracy pracownika socjalnego.

Gdzie można pracować?

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, środowiskowych domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, placówkach o charakterze interwencyjnym, placówkach wielofunkcyjnych, schroniskach, noclegowniach, organizacjach pozarządowych, instytucjach wspierających uchodźców, osoby uzależnione, w instytucjach państwowych i samorządowych realizujących programy pomocowe dla rodzin.

Liczba semestrów: 2

Ilość godzin: 230

Forma studiów:
on-line

Liczba semestrów: 2

Ilość godzin: 230

Forma studiów:
stacjonarne

Koszt studiów

3600
 •  

Koszt semestru

2 x 1900
 •  

Koszt miesięczny

10 x 400
 •  

Ramowy program studiów*

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

 • Historia pracy socjalnej (20 godz.)
 • Aksjologia pracy socjalnej i etyka zawodowa 20 godz.)
 • Stres wypalenie zawodowe i bezpieczeństwo pracownika socjalnego – metody i techniki przeciwdziałania 15 godz.)
 • Superwizja w pracy socjalnej 15 godz.)
 • Historia polityki społecznej 20 godz.)
 • Metodologia badań społecznych 30 godz.)
 • Metody pracy socjalnej 30 godz.)
 • Warsztat pracy pracownika socjalnego 10 godz.)
 • Proces diagnozowania problemów społecznych 30 godz.)
 • Narzędzia pracy pracownika socjalnego 20 godz.)
 • Projekt socjalny 30 godz.)
 • System świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 20 godz.)
 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej – standard usług społecznych 20 godz.)
 • Rola i znaczenie organizacji pozarządowych i wolontariatu w działalności z zakresu pomocy społecznej 10 godz.)
 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej – funkcje i zadania 10 godz.)
 • Seminarium dyplomowe 20 godz.)
 • Historia pracy socjalnej (20 godz.)
 • Aksjologia pracy socjalnej i etyka zawodowa 20 godz.)
 • Stres wypalenie zawodowe i bezpieczeństwo pracownika socjalnego – metody i techniki przeciwdziałania 15 godz.)
 • Superwizja w pracy socjalnej 15 godz.)
 • Historia polityki społecznej 20 godz.)
 • Metodologia badań społecznych 30 godz.)
 • Metody pracy socjalnej 30 godz.)
 • Warsztat pracy pracownika socjalnego 10 godz.)
 • Proces diagnozowania problemów społecznych 30 godz.)
 • Narzędzia pracy pracownika socjalnego 20 godz.)
 • Projekt socjalny 30 godz.)
 • System świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 20 godz.)
 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej – standard usług społecznych 20 godz.)
 • Rola i znaczenie organizacji pozarządowych i wolontariatu w działalności z zakresu pomocy społecznej 10 godz.)
 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej – funkcje i zadania 10 godz.)
 • Seminarium dyplomowe 20 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim.  Ukończone studia podyplomowe z Resocjalizacji, Administracja i zarządzanie, Zarządzanie i Marketing, Filozoficzno – Etyczne oraz ukończony kurs Andragogika – jak pracować z dorosłymi?  Uczestniczka wielu konferencji i seminariów naukowych. Autorka publikacji z zakresu resocjalizacji, pedagogiki, filozofii wychowania, etyki, zarządzania w czasopismach branżowych. Ma wieloletnia praktykę na stanowiskach kierowniczych oraz jako nauczyciel z młodzieżą niedostosowaną społecznie.  Organizatorka konferencji naukowych  m.in. „Narkotyki, dopalacze – krok w otchłań”, „Niepełnosprawni na rynku  pracy”, „Etyka w zawodzie nauczyciela”.

Psycholog, psycholog kliniczny, psycholog pracy,

aktywna zawodowo od roku 1986, obszary działalności, to diagnostyka i terapia psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysowe, wsparcie w sytuacjach stresu, wypalenia zawodowego, konfliktów w miejscu pracy, w skutecznej komunikacji interpersonalnej, w rozwiązywaniu konfliktów, cenię sobie możliwość wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii w codziennym życiu  tak, aby złagodzić codzienne niedogodności, przykrości i trudności, tak, aby można było podjąć wyzwania i żyć twórczo.

Jestem socjologiem w zakresie doradztwa personalnego, ukończyłam również zarządzanie o specjalizacji: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyłam 4 letnie Studia Doktoranckie stacjonarne w dyscyplinie naukowej ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obszar jaki chciałam poznać związany był z zarządzaniem polityką społeczną jej efektywnością i wydajnością w kraju. Mam duże doświadczenie w pracy socjalnej z osobami mającymi problemy w dostosowaniu się do obowiązujących norm społecznych. Jestem osobą sumienną i rzetelną. Ambitnie podchodzę do każdego powierzonego mi zadania wywiązując się sumiennie, znajdując często niekonwencjonalne rozwiązania dla pozornie nierozwiązywalnych spraw.

 

Obecnie zajmuję stanowisko – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, funkcję tę pełnię od 2008 roku. Dodatkowo od 2012 roku zostałam powołana na stanowisko-Kuratora Społecznego Sądu Rejonowego, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Zapisz się na studia podyplomowe
  do 31 maja i zgarnij 1000 zł zniżki!

  Sprawdź warunki promocji:

  Skip to content