fbpx

wszedukacja

Resocjalizacja

Studia podyplomowe z resocjalizacji to doskonała okazja dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i potrzebującymi pomocy w powrocie do społeczeństwa.

Resocjalizacja to proces, który jest ściśle powiązany z naukami takimi jak psychologia, psychopatologia, pedagogika i socjologia. Dzięki zastosowaniu wiedzy z tych dziedzin możliwe jest prowadzenie skutecznych oddziaływań, które umożliwiają reintegrację społeczną osób wykluczonych lub marginalizowanych.

Studia podyplomowe z socjoterapii i resocjalizacji oferują wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Uczestnicy takich studiów dowiedzą się m.in. czym jest etiologia, terapia wykolejenia społecznego, metodyka pracy resocjalizacyjnej, diagnoza, socjoterapia oraz praca z grupą socjoterapeutyczną. Program studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej, psychopatologii oraz diagnozowania zjawisk patologicznych.

 

Studia podyplomowe z socjoterapii i resocjalizacji są skierowane do absolwentów studiów I i II stopnia z różnych specjalności z obszaru nauk humanistycznych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Osoby zainteresowane takimi studiami mogą mieć różne zawody, np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy czy psycholodzy. Studia te są również polecane dla osób, które poszukują zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych, a nie posiadają jeszcze kwalifikacji do pracy w tych obszarach.

Cel studiów

 

Atutem naszych studiów jest ich praktyczny charakter, który pozwala na zdobycie solidnych umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Zajęcia odbywają się w formie treningów i warsztatów, a także wykorzystują metody interaktywne. Studenci otrzymują gotowe scenariusze i pomoce dydaktyczne, które mogą wykorzystać podczas zajęć.

Podczas studiów uczestnicy poznają tajniki terapii pedagogicznej zarówno indywidualnej, jak i grupowej, które wykorzystują w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Metody te obejmują między innymi: metodę zdalnego sterowania, przeciwstawianie się negatywnym wzorcom zachowania, mediację, resocjalizację poprzez zadania grupowe, metody sytuacyjne oraz gry zespołowe.

Absolwenci studiów są wyposażeni w niezbędną wiedzę dotyczącą diagnozowania osób niedostosowanych społecznie, jak również tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Resocjalizacyjnych.

Profil kandydata

Po ukończeniu tego kierunku studenci zyskują kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zarówno indywidualnie, jak i w grupie.

Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych. Mogą znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach, takich jak zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Pogotowia Opiekuńcze, Domy Dziecka, świetlice socjoterapeutyczne i profilaktyczne, Sądy jako kuratorzy, Domy Pomocy Społecznej, a także w szkołach, gdzie mogą prowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Po ukończeniu trzech semestrów studiów, absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania pracy w zakresie resocjalizacji. Zajęcia zapewniają niezbędną wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, psychopatologia, pedagogika i pedagogika specjalna na poziomie umożliwiającym skuteczne oddziaływania resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 395

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów:
stacjonarne

Koszt studiów

*4800
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 4320 zł

Koszt semestru

3 x *1600
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 1440 zł

Koszt miesięczny

15 x *350
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 320 zł

Ramowy program studiów

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

Blok przedmiotów zawodowych (bezpośrednio związanych z procesem resocjalizacji i socjoterapii)

 

 • Pedagogika resocjalizacyjna (12 godz.)
 • Metodyka resocjalizacyjna (15 godz.)
 • Readaptacja społeczna (15 godz.)
 • Zasady i metody pracy opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (9 godz.)
 • Systemy oraz instytucje prewencyjne, kontroli społecznej, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (9 godz.)
 • Ewaluacja procesu wychowania resocjalizacji i socjoterapii (6 godz.)
 • Indywidualne i grupowe programy resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (12 godz.)
 • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych (15 godz.)
 • Diagnoza opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacyjna i socjoterapeutyczna ( 12 godz.)Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem (6 godz.)
 • Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej (12 godz.)

 

 

 

Blok przedmiotów uzupełniających ( wspomagających)

 • Warsztat umiejętności wychowawczych (9 godz.)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego (9 godz.)
 • Profilaktyka i terapia uzależnień (9 godz.)
 • Podstawy psychologii. Orzecznictwo psychologiczne dla osób z zaburzeniami w rozwoju (12 godz.)
 • Radzenie sobie ze stresem i agresją (12 godz.)
 • Warsztat efektywnej komunikacji (12 godz.)
 • Psychopedagogika rodzinny (9 godz.)
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznych (6 godz.)
 • Negocjacje i mediacje (12 godz.)
 • Metodyka zajęć psychoedukacyjnych (9 godz.)
 • Technologie informacyjne w resocjalizacji i socjoterapii (6 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (9 godz.)

 

  •  

Poznaj naszych wykładowców

Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in.  o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

RESOCJALIZACJA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Zapisz się na studia podyplomowe
  do 30 lipca i zgarnij
  1000 zł zniżki!

  Sprawdź warunki promocji:

  Skip to content