wszedukacja

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

e-Dziekanat

Szukaj

1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1Regulaminu Studiów).

2. Student przesyła pracę dyplomową/magisterską promotorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy promotora.

3. Po uzyskaniu przez pracę dyplomową/ magisterską akceptacji promotora pod względem merytorycznym, praca jest sprawdzana przez niego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z weryfikacji pracy dyplomowej/ magisterskiej w JSA promotor generuje z systemu raport ze sprawdzenia pracy i przesyła wraz z pracą do dziekanatu.

5. Promotor wpisuje w Wirtualnym Dziale Nauczania ocenę z pracy studentowi z przedmiotu: Seminarium.

6. Student sprawdza w wirtualnym dziekanacie ocenę z recenzji pracy i termin obrony.

7. Student drukuje pracę dyplomową/ magisterską w jednym egzemplarzu w formacie A4 w układzie dwie strony na jednej stronie, wydruk dwustronny, oprawia przy użyciu metody termozgrzewalnej i przynosi na wyznaczony termin obrony pracę.

8. Studenci, którzy mają zgodę Dziekana na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.

9. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni

10. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.

11 Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

1. I termin do 24.06.2024 r. egzaminy dyplomowe od 01.07.2024 r. do 12.07.2024 r.

2. II termin do 16.09.2024 r. egzaminy dyplomowe od 23.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

12. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.

Wrocław, dnia 01.03.2024r.

Skip to content