Rekrutacja krok po kroku

Zapraszamy do rekrutacji na semestr letni 2019/2020

Rekrutacja zimowa na semestr letni 2019/2020 trwa do 21 lutego 2020 roku.

Oferta specjalna – zniżka w czesnym!
Osoby, które zrekrutują się na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne (czytaj więcej).

Promocja na wpisowe
Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji do 15.02.2020 r. zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej.

Promocyjne wpisowe wynosi:
• Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
• Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia II stopnia).

Rekrutacja krok po kroku WSZ "Edukacja"

KROK 1. Zarejestruj się przez Internet: >>rekrutacja on-line<<.

KROK 2. Komplet dokumentów złóż osobiście w dziale rekrutacji WSZ Edukacja. Lista dokumentów znajduje się poniżej.

KROK 3. Po złożeniu kompletu dokumentów odbierz decyzję o przyjęciu na studia.

Informacje dla kandydatów

 • Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.
 • Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
 • Gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów jest podpisana umowa.
 • Informacje o terminie rozpoczęcia zajęć zostaną przesłane pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.
 • Specjalności są tworzone wówczas, gdy zbierze się 20 osób zainteresowanych daną specjalnością.
 • Legitymacje wydawane są pierwszego dnia zajęć.
 • Bieżącą obsługą studentów zajmuje się dziekanat.
 • Po rozpoczęciu roku akademickiego każdy student otrzymuje dostęp do e-Dziekanatu, w którym można sprawdzić plan zajęć.

Lista dokumentów – Studia I stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia (dostępne na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Formularz rekrutacyjny (dostępny na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (z oryginałem lub odpisem do wglądu) oraz ukończenia szkoły średniej w przypadku kandydatów z nową maturą (egzaminy zdawane w latach 2002-2016 wyniki nowej matury wyrażone są w skali procentowej 0% – 100%)
 • Jedna kolorowa fotografia, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Wpisowe (dowód wpłaty). SUPER PROMOCJA!

Wpisowe należy wpłacać na rachunek:

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35
indywidualny nr konta podany został w czasie rekrutacji on-line
Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego.

Lista dokumentów – Studia II stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia (dostępne na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Formularz rekrutacyjny (dostępny na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Kserokopia odpisu dyplomu studiów I stopnia (oryginały dokumentów do wglądu) lub wyciąg z indeksu – dotyczy absolwentów do 31 XII 2004
 • Jedna kolorowa fotografia, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Wpisowe (dowód wpłaty).

Wpisowe należy wpłacać na rachunek:

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35
indywidualny nr konta podany został w czasie rekrutacji on-line
Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego.

Cudzoziemcy – lista dokumentów

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. kwestionariusz osobowy
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z załącznikiem, oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. w oryginale: świadectwo opatrzone apostille lub zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 5. tłumaczenie wszystkich dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego
 6. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 8. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 10. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie A2.
 11. oświadczenie i kopia paszportu opiekuna wyrażającego zgodę na podpisanie umowy z Uczelnią w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się z Działem Rekrutacji. Udzielimy Państwu wyczerpujących informacji na temat zasad ubiegania się o przyjęcie na studia oraz całego procesu rekrutacji.