Rekrutacja krok po kroku

Zapraszamy do rekrutacji na semestr letni 2018/2019
Oferta specjalna –zniżka w czesnym!
Osoby, które zrekrutują się do 22.02.2019r na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne (czytaj więcej).

Promocja na wpisowe
Osoby, które do 22.02.2019r. dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej.

Promocyjne wpisowe wynosi:
· Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
· Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia II stopnia).


Rekrutacja krok po kroku WSZ "Edukacja"

KROK 1. Zarejestruj się przez Internet: >>rekrutacja on-line<<.

KROK 2. Komplet dokumentów złóż osobiście w dziale rekrutacji WSZ Edukacja. Lista dokumentów znajduje się poniżej.

KROK 3. Po złożeniu kompletu dokumentów odbierz decyzję o przyjęciu na studia.

Wprowadzona została możliwość dopełnienia formalności rekrutacyjnych bez konieczności przyjazdu na Uczelnię. Teraz wystarczy tylko zgłosić taką chęć w Dziale Rekrutacji, a niezbędne dokumenty zostaną wysłane pod wskazany adres, następnie trzeba je podpisać i odesłać na adres WSZ „Edukacja”.

Informacje dla kandydatów

 • Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.
 • Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
 • Gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów jest podpisana umowa.
 • Informacje o terminie rozpoczęcia zajęć zostaną przesłane pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.
 • Specjalności są tworzone wówczas, gdy zbierze się 20 osób zainteresowanych daną specjalnością.
 • Legitymacje wydawane są pierwszego dnia zajęć.
 • Bieżącą obsługą studentów zajmuje się dziekanat.
 • Po rozpoczęciu roku akademickiego każdy student otrzymuje dostęp do e-Dziekanatu, w którym można sprawdzić plan zajęć.

Lista dokumentów – Studia I stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia (dostępne na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Formularz rekrutacyjny (dostępny na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (z oryginałem lub odpisem do wglądu) oraz ukończenia szkoły średniej w przypadku kandydatów z nową maturą (egzaminy zdawane w latach 2002-2016 wyniki nowej matury wyrażone są w skali procentowej 0%–100 %)
 • Jedna kolorowa fotografia, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45
 • Dowód osobisty
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Wpisowe (dowód wpłaty). SUPER PROMOCJA!

Wpisowe należy wpłacać na rachunek:

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35
indywidualny nr konta podany został w czasie rekrutacji on-line
Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego.

Lista dokumentów – Studia II stopnia

 • Podanie  przyjęcie na studia (dostępne na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Formularz rekrutacyjny (dostępny na skrzynce e-mail po zakończeniu rejestracji on-line)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (z oryginałem lub odpisem do wglądu) oraz ukończenia szkoły średniej w przypadku kandydatów z nową maturą (egzaminy zdawane w latach 2002-2016 wyniki nowej matury wyrażone są w skali procentowej 0%–100 %)
 • Kserokopia odpisu dyplomu studiów I stopnia i kserokopia suplementu (oryginały dokumentów do wglądu) lub wyciąg z indeksu – dotyczy absolwentów do 31 XII 2004
 • Jedna kolorowa fotografia, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45
 • Dowód osobisty
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Wpisowe (dowód wpłaty). SUPER PROMOCJA!

Wpisowe należy wpłacać na rachunek:

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35indywidualny nr konta podany został po rekrutacji on-line
Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego.

Cudzoziemcy – lista dokumentów

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. kwestionariusz osobowy
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z załącznikiem, oryginal dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. w oryginale: świadectwo opatrzone apostille lub zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 5. tłumaczenie wszystkich dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego
 6. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 8. kserokopia paszportu kandydata
 9. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 10. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 11. potwierdzenie znajomości języka
 12. oświadczenie i kopia paszportu opiekuna wyrażającego zgodę na podpisanie umowy z Uczelnią w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się z Działem Rekrutacji. Udzielimy Państwu wyczerpujących informacji na temat zasad ubiegania się o przyjęcie na studia oraz całego procesu rekrutacji.