Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1 Rejestracja
Zarejestruj się przez Internet: >> rekrutacja on-line <<. W odpowiedzi na maila otrzymasz komplet dokumentów.
Krok 2 złożenie dokumentów Komplet dokumentów złóż osobiście w dziale studiów podyplomowych WSZ Edukacja. Lista dokumentów znajduje się poniżej. Krok 3 przyjęcie na studia
Po złożeniu kompletu dokumentów odbierz decyzję o przyjęciu na studia.

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku:
na semestr letni od 01.XII do 28.II,
na semestr zimowy od 01.V do 30.IX
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

Terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

Studia podyplomowe są tworzone wówczas, gdy zbierze się min. 20 osób zainteresowanych danym kierunkiem. Informacje o terminie rozpoczęcia zajęć zostaną przesłane pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji. Po rozpoczęciu roku akademickiego każdy student otrzymuje dostęp do e-Dziekanatu, w którym można sprawdzić plan zajęć.

Lista dokumentów – Studia podyplomowe

·         Kwestionariusz osobowy
·         Podanie o przyjęcie na studia
·         Oświadczenie o płatnościach
·         Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
·         Zdjęcie zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego
·         Kserokopia dowodu osobistego
·         DLA STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać na własne subkonto.

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35

Indywidualny nr konta podany został po rekrutacji on-line.

Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego >>

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (pok. 104). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.