Ośrodek badań naukowych

Ośrodek Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną o profilu badawczym i dydaktycznym.

W roku 2006  WSZ EDUKACJA złożyła wniosek o parametryzację i została umieszczona w wykazie ustalonym przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki w dniu 14 grudnia 2006 r. (Protokół nr 10/2006 posiedzenia KBnPRN z dnia 14.12.2006 r., poz. Nr 70) w kategorii dla grupy jednostek jednorodnych N3 „Nauki społeczne, ekonomiczne i prawne”). Otrzymaliśmy 3 kategorię naukową. Na podstawie oceny wniosku (Dz. U. Nr 161, poz. 1359).

Badania naukowe prowadzone przez kadrę naukową WSZ EDUKACJA mają charakter wielostronny, często interdyscyplinarny, a związane są z takimi dyscyplinami naukowymi jak: ekonomia;  organizacja i zarządzanie; nauki prawne; socjologia; nauki o polityce; dziennikarstwo, geografia; matematyka; informatyka; transport; nauki filozoficzne; nauki filologiczne; psychologia; pedagogika; nauki historyczne; nauki wojskowe; bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna; nauki kultury fizycznej. W Uczelni aktualnie realizowanych około 30 programów badawczo-rozwojowych, związanych ze wspomnianymi wyżej dyscyplinami, w części z nich współuczestniczą partnerskie  uczelnie zagraniczne.

Konferencje i seminaria naukowe

Na Wydziale Zarządzania WSZ EDUKACJA od roku 1999 zorganizowano ogółem 26 konferencji i seminariów naukowych , w tym 5 konferencji o charakterze międzynarodowym i 21 o charakterze ogólnopolskim. Od roku 2006 zorganizowano 9 konferencji naukowych, w tym 5 o charakterze międzynarodowym.

Większość zorganizowanych na Wydziale Zarządzania WSZ EDUKACJA konferencji i seminariów związana była z tematyką zespołowych badań prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.

Poniżej wymieniono wszystkie konferencje i seminaria naukowe zorganizowane na Wydziale Zarządzania WSZ EDUKACJA w latach od 2002/2003 do roku 2009/2010. Przedstawiono również planowane konferencje naukowe do roku 2012. Przykładowe strony tytułowe monografii naukowych, będących efektem konferencji organizowanych przez Wydział Zarządzania.